Hľadať

Štatút súťaže na Facebook stránke „My Deco“ spoločnosti A-ConTax s. r. o.

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke „My Deco“ spoločnosti A-ConTax s. r. o. (ďalej len „Štatút“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku 2 bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. 

 1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 
 2. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť A-ConTax s.r.o., Železničiarska 6, 811 04  Bratislava, IČO: 35894016, DIČ: 2021860192, IČ DPH: SK2021860192, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32529/B (ďalej len „Vyhlasovateľ súťaže“).

 1. Účel súťaže

 1. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.
 2. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže www.mydeco.sk.

 1. Trvanie súťaže
 2. Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook „My Deco“ spoločnosti A-ConTax s. r. o.

 1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 1. Súťaž sa uskutočňuje na území SR.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku 5 tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené  v článku 7 bod 1 tohto štatútu.

 1. Priebeh súťaže

 1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo splnením iných určených podmienok uvedených v popise príspevku, ako napríklad pridaním fotografie, pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.
 2. Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo jedným označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 3. V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 4. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 5. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak.
 6. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.
 7. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. Výherca súťaže bude vyžrebovaný pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže, ak v súťažných podmienkach nie je uvedené inak.

 1. Výhra a jej odovzdanie

 1. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný, aby vyhlasovateľa kontaktoval na Facebook stránke „My Deco“ prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
 3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.
 4. Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
 5. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 6. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

 1. Osobitné ustanovenia

 1. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže sú z účasti na súťaži vylúčení. 
 2. Ak sa preukáže, že výherca je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke „My Deco“ alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.
 5. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.Z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistene v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
 6. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke „My Deco“. 

 1. Ochrana osobných údajov 

 1. Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke „My Deco“ v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu info@mydeco.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti A-ConTax s.r.o., Železničiarska 6, 811 04 Bratislava.
 2. Práva účastníka súťaže – dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo:
  – od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom,
  – požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
  – podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
  – požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
  Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 3. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

 1. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút je zverejnený na Facebook stránke „My Deco“ a uložený u vyhlasovateľa súťaže.
 2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Bratislave, dňa 25.03.2022

Návrat hore
Produkt bol pridaný do košíka